Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước

Kế hoạch nhằm phổ biến đến các cơ quan, tổ chức về sự cần thiết, vai trò, lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6; đồng thời triển khai, vận hành ổn định IPv6 trên các hệ thống thông tin điều hành và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh… Kế hoạch có 3 giai đoạn: Chuẩn bị, kết nối thử nghiệm và chuyển đổi. Giải pháp gồm: Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 phù hợp với lộ trình quốc gia; rà soát, đánh giá thực trạng thiết bị, mạng lưới, hệ thống máy chủ, dịch vụ, phần mềm, đầu tư thiết bị kết nối Internet; phối hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để triển khai thực hiện quảng bá dải địa chỉ và số hiệu mạng ASN. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi đối với các hệ thống có kết nối Internet, thiết bị mạng và thiết bị an toàn thông tin; triển khai hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi sang IPv6…

V.L